สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
Posted: สหกรณ์ฯ Date: 2018-01-04 11:51:43
IP: 183.89.19.151
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด

โดยมีนายไพบูลย์ ขวัญดี ประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ,

ผู้ตรวจสอบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์, ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับ

แลกเปลี่ยนความรู้ข้อเสนอแนะต่อกัน   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ