มอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Posted: สหกรณ์ฯ Date: 2016-08-24 10:33:18
IP: 183.89.21.211
 
 
 
 
 

      เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559  นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก  

นายจงรักษ์ ขาวบริสุทธื์ กรรมการ และ   นางวิไลย พานิช ผู้จัดการ  เป็นตัวแทนของ   ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำกัด ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก มอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก คือ โรงเรียนบ้านคลองตัน  โครงการน้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

  

  

     
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ