สหกรณ์ฯพบปะสมาชิก กลุ่มบัณฑูรสิงห์
Posted: สหกรณ์ฯ Date: 2016-06-21 12:18:55
IP: 183.89.170.219
 
 
 
 
 

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด

นำโดย นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช ประธานสหกรณ์ฯได้รับเกียรติให้ไปบรรยายพิเศษ

สาระความรู้และตอบข้อซักถามสมาชิกกลุ่มเครือข่ายบัณฑูรสิงห์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวักเกตุมฯ

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ