โครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน 4 ภูมิภาค
Posted: สหกรณ์ฯ Date: 2014-12-24 14:38:38
IP: 110.164.243.23
 
 
 
 
 

โครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน 4 ภูมิภาค

ภาคตะวันตก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

30 พฤศจิกายน 2557

ณ โรงแรมเดอะริช จ.นนทบุรี

 

 

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ