ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
Posted: สหกรณ์ฯ Date: 2011-09-23 11:33:01
IP: 183.88.44.57
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2550

 1. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยหุ้น_2550

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2551

 1. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ_2551
 2. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินกู้พิเศษแก้ไขเพิ่มเติม_ฉบับ2_2551
 3. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล_2551
 4. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม_2551
 5. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์_2551
 6. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์_2551
 7. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม_2551
 8. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้_2551
 9. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้_ฉบับที่ 2_2551
 10. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม_2551
 11. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ_2551
 12. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับเงินฝากสหกรณ์ เงินฝากออมทรัพย์_2551
 13. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน_2551
 14. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์_2551
 15. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก_2551
 16. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก _ฉบับที่ 2_ 2551
 17. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์_2551
 18. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์_2551
 19. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก_2551

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2552

 1. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)2552
 2. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)2551
 3. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร  พ.ศ.2552
 4. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่สมาชิกสมทบ2552

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2553

 1. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร (ฉบับที่2) 2553
 2. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6)2553
 3. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7)2553

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2554

 1. ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ2551แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)2554
 2. ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2550แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1)พ.ศ.2554
 3. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8)2554
 4. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 9)2554
 5. ระเบียบเงินกู้สามัญ (ฉพาะกิจ) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พ.ศ. 2554
 6. ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกวันเกษียณอายุ พ.ศ.2554

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2555

 1. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2555
 2. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 3. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อการรวมหนี้แก่สมาชิก พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 4. ระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้เพื่อการรวมหนี้แก่สมาชิก พ.ศ.2555
 5. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อการรวมหนี้แก่สมาชิก พ.ศ. 2555

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2556

 1. ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2556
 2. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร พ.ศ. 2556 
 3. ระเบียบว่าด้วย การประนอมหนี้ พ.ศ.2556
 4. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
 5. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ.2556
 6. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2557

 1. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อการรวมหนี้แก่สมาชิก พ.ศ. 2555 แก้เขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
 2. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557
 3. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557
 4. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2557
 5. ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2557

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2558   

 1. ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุม พ.ศ. 2558
 2. ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
 3. ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 4. ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
 5. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2558
 6. ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร พ.ศ.2558
 7. ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรอง พ.ศ.2558
 8. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 9. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่8) พ.ศ.2558

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2559

 1. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559
 2. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559
 3. ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 4. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 5. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร พ.ศ.2559
 6. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์  พ.ศ.2559

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2560

 1. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อการรวมหนี้แก่สมาชิก พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4) พ.ศ.2560
 2. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 3. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2560
 4. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2560


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ